Statut

STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Bronka”

 w Koszalinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Bronka” w Koszalinie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją społeczną o celach niezarobkowych, zrzeszającą absolwentów i sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie, działającą na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koszalin

Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji i osób prawnych.

§3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci okrągłej oraz odpowiedniej podłużnej pieczęci korespondencyjnej.

Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną.

Wzór pieczęci i odznaki ustala zarząd

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§4

Celem Stowarzyszenia jest:

1. skupianie wychowanków szkoły dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami, nauczycielami, uczniami i przyjaciółmi szkoły;

2. kształtowanie tradycji w środowisku wychowanków;

3. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły;

4. inicjowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania absolwentów i uczniów;

5. wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych i społecznych członków stowarzyszenia;

6. wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

7. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej wychowanków, nauczycieli i uczniów;

8. promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

1. stałą współpracę z organami szkoły;

2. upowszechnianie informacji o działalności i historii szkoły, a także o dokonaniach jej uczniów, nauczycieli i wychowanków;

3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół;

4. organizowanie okresowych spotkań i zjazdów absolwentów szkoły;

5. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie zawodowe absolwentów, np. poprzez cykle wykładów, szkoleń i seminariów specjalistycznych;

6. działalność wydawniczą;

7. udzielaniu pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów;

8. wspieranie wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli;

9. popularyzowanie w środowisku uczniów i absolwentów nauki, kultury i sportu;

10. fundowanie nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów ze szczególnymi osiągnięciami szkolnymi i pozaszkolnymi w dziedzinie nauki, kultury i sportu;

11. udzielanie pomocy i wspieranie uczniów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

12. finansowanie zakupu różnorodnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły;

13. pomoc w realizacji inwestycji podejmowanych w szkole;

14. pomoc absolwentom w uzyskaniu zatrudnienia, doradztwo zawodowe;

15. zorganizowanie zespołu bezpłatnych specjalistów z różnych dziedzin (psychologów, lekarzy, prawników, pracowników nauki itp.), do których absolwenci, uczniowie i pracownicy szkoły będą mogli zwracać się o radę i pomoc w trudnych sytuacjach;

16. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, turystycznych i charytatywnych a także okolicznościowych spotkań towarzyskich.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1)zwyczajnych,

2)wspierających,

3)honorowych.

§7

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pragnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

§8

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zainteresowana realizacją programu Stowarzyszenia, która zadeklaruje chęć wspierania jego działalności.
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem.

§9

1. Godność członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Szkoły nadaje – na wniosek Zarządu – Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego i nie opłaca składki członkowskiej.

§10

Członkowie mają prawo do :

1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)zgłaszania wniosków dot. działalności stowarzyszenia,

4)noszenia odznaki organizacyjnej,

5)zwracania się bezpośrednio do wszystkich organów Stowarzyszenia

§11

1.Do obowiązków członka należy :

1)czynne popieranie celów Stowarzyszenia oraz branie udziału w realizacji jego zadań,

2)przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)dbanie o godność Szkoły,

4)regularne opłacanie składki członkowskiej

2. Ustala się wysokość pierwszej składki członkowskiej w kwocie ……..zł miesięcznie. Wysokość składki może ulegać zmianie na podstawie uchwały Walnego Zebrania, z tym że jej podwyższenie nie może być większe niż o……..% dotychczasowej wysokości.

§12

Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : 1)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2)skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,

 

śmierci członka osoby fizycznej, ustania działalności członka wspierającego – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

2.0d decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o decyzji

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§14

1. Organami Stowarzyszenia są :

Walne Zebranie,

Zarząd

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów trwa 5 lat.

§ 15

W przypadku ustąpienia lub skreślenia z listy członków – członka organu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, członkostwo w organach wygasa, a skład osobowy organu jest uzupełniany w drodze uchwały Walnego Zebrania.

§16

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

Walne Zebranie

§17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest raz w roku, nie później niż sześć miesięcy po upływie roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane :

 

na podstawie uchwały Zarządu,

 

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 

na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia.

 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie w przypadku określonym w ust. 2 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później ni w ciągu 21 dni od wniesienia żądania.

 

 

§ 19

 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem – listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub przez swojego

 

pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z przewidzianymi prawem przepisami.

 

 

§ 20

 

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w sposób określony w paragrafie poprzedzającym. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członków Komisji, jak równie Zarządu w wypadku nie uzyskania absolutorium.

 

2. Walne Zebranie może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, w wypadku, gdy porządek obrad zostanie poszerzony przez Walne Zebranie na drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

 

3. Walne Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego zebrania, a tak e zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 

4. Walne Zebranie może podejmować uchwały w obecności 1/3 uprawnionych

 

do głosowania /quorum/. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin zgromadzenia może być wyznaczony na ten sam dzień, nie wcześniej jednak 15 minut po pierwszym terminie rozpoczęcia zgromadzenia.

 

 

§ 21

 

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz odwołania członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu przed upływem kadencji, gdzie wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów.

 

2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

§ 22

 

1. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie.

 

2. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zebraniu zarządza się głosowanie tajne.

 

 

§ 23

 

1. Obrady zebrania otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej.

 

2. Zebranie wybiera do jego prowadzenia Prezydium w składzie:

 

1) przewodniczący;

 

2) sekretarz.

 

3.Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania.

 

4. Szczególny tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zebrania.

 

§24

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 

uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

 

rozpatrywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał o ich zatwierdzeniu,

 

3)udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 

tworzenie funduszy celowych;

 

uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania;

 

uchwalanie wysokości składek członkowskich

 

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

decydowanie o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 

podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub w innych sprawach przewidzianych w ustawie względnie statucie;

 

uchwalanie zmian statutu;

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Stowarzyszenia

 

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie na okres pięciu lat.

 

2. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w dniu jej ustanowienia dokonuje ze swego grona wyboru przewodniczącego, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

3. Przewodniczący Komisji organizuje jej prace i prowadzi jej i prowadzi jej obrady. Pod nieobecność Przewodniczącego zadania te wykonuje inny członek Komisji.

 

4. Mandatu członka Komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych członków komisji.

 

 

§ 27

 

1.Mandat członka Komisji wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

 

2.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

 

1) zrzeczenia się mandatu;

 

2) odwołania przez Walne Zebranie.

 

 

§ 28

 

W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji Rewizyjnej, najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji Komisji.

 

 

§ 29

 

Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:

 

1) opiniowanie planów działalności Stowarzyszenia

 

2) nadzór i kontrola działalności Zarządu;

 

3) kontrola opłacania składek członkowskich;

 

4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi;

 

5) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

 

§ 30

 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz na kwartał.

 

2. Poza tym posiedzenie Komisji zwołuje się na wniosek choćby jednego z członków Komisji lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

3.Szczegółowy zakres działania Komisji, jej tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

 

Zarząd

 

 

§ 31

 

1.Zarząd jest wieloosobowy i składa się z Prezesa i Wiceprezesa, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

 

2.Ilość członków Zarządu na daną kadencję każdorazowo jest ustalana przez Walne Zebranie

 

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

 

4. Członkowie Zarządu w wypadku stwierdzenia, że ich działanie sprzeczne jest ze statutem Stowarzyszenia, mogą być odwołani przed upływem kadencji, uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów przy obecności 3 wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

5. W wypadku zwolnienia mandatu w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji.

 

 

§ 32

 

Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 33

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

 

 

§ 34

 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

1) przyjmowanie członków i prowadzenie rejestru oraz pozbawienie członkostwa;

 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

 

3) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości;

 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań do zatwierdzenia;

 

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ;

 

7) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzeniu;

 

8) przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych;

 

9) zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia Stowarzyszenia;

 

 

§ 35

 

Szczegółowy zakres działania Zarządu, podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu.

 

 

§ 36

 

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu.

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

§37

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się :

 

składki członkowskie,

 

wpływy z działalności Stowarzyszenia,

 

dochody z majątku ruchomego,

 

dotacje, darowizny i zapisy,

 

5)wpływy z organizowanych imprez, wydawnictw oraz inne dochody z działalności Stowarzyszenia, osiągane zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§38

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd.

 

Rozdział VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

§39

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

 

§40

 

Uchwała o rozwiązaniu określi jednocześnie tryb likwidacji, a majątek i fundusze Stowarzyszenia przechodzą na rzecz Szkoły.